Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Koiraklubi ry, ja sen kotipaikka on Kuortaneen kunta.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koiraharrastuksen edistäminen ja laajentaminen, toimimalla koiraharrastuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteenliittymänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-  järjestää koulutustilaisuuksia, harjoituksia, kokeita, testejä, kilpailuja ja näyttelyitä
-  järjestää tarkoitusta edistäviä luentoja ja valistustapahtumia

On jäsenenä:
-  Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä
-  Etelä-Pohjanmaan Seudun Kennelpiiri ry:ssä
-  Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:ssä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan:
-  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-  järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
-  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
-  välittää harrastustarvikkeita jäsenilleen, voittoa tuottamatta

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Varsinaisia jäseniä ovat vuosi-, perhe-, yhteisö-, ainaisjäsenet.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka ruokakunnan joku muu jäsen on vuosi- tai ainaisjäsen. Ainaisjäseneksi pääsee jäsen, joka suorittaa kertamaksuna kymmenkertaisen voimassa olevan vuosijäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä

yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

-  jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
-  tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
-  tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
-  tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
-  eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosi-, perhe- ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on kymmenkertainen voimassa oleva vuosijäsenmaksu. Jäsenmaksu on maksettava huhtikuun loppuun mennessä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) muuta jäsentä, sekä nollasta (0) kahteen (2) varajäsentä.
Hallitukseen valitaan jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että ensimmäisenä vuonna puolet jäsenistä ja seuraavana vuonna puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Säännön voimaan astuessa erovuoroiset jäsenet arvotaan.

Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin. Hallitus voi määrätä varapuheenjohtajan, sihteerin tai jonkin hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
              
8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhden (1) toiminnantarkastajan sekä yhden (1) varatoiminnantarkastajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella vuosi-, perhe-, ainais- ja yhteisöjäsenellä on yksi (1) ääni, yhteisöä edustaa sen valitsema asiamies. Kannatusjäsenellä ei ole puhe- tai äänioikeutta. Varsinaista jäsentä voi kokouksessa edustaa hänen valtuuttamansa asiamies. Kukaan ei kuitenkaan voi esiintyä useamman kuin yhden jäsenen edustajana.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle joko sähköpostilla tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

11. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Nämä yhdistyssäännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 16.02.2014.